ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Základní informace

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství (ČAPLH) byla založena v roce 1995 a svojí činností se hlásí k dlouholetým tradicím českého lesnictví a zpracování dřeva.

Podoba našich lesů, a tím i naší krajiny, je výsledkem cílevědomé činnosti generací českých lesních hospodářů. Jádrem jejich přístupu k lesu bylo a je úsilí o zabezpečení zdravého rozvoje lesa v koloběhu jeho obnovy tak, aby lesní bohatství bylo trvale zvelebováno. S tímto postupem se ztotožňuje i Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství. Za ústřední princip a cíl našeho přístupu k lesu a podnikatelským aktivitám spjatých s lesem považujeme v souladu s dnešním poznáním myšlenku trvale udržitelného rozvoje lesních ekosystémů. Naši členové chtějí být odpovědnými hospodáři, kterým leží na srdci dlouhodobá perspektiva jejich podniků, a to plně závisí na trvalé existenci zdravých a bohatých lesů v České republice.

Logika reprodukce kulturního hospodářského lesa je ve středoevropských podmínkách úzce spjata s dlouhodobými perspektivami vlastníků lesa, firem obhospodařujícími les a navazujících zpracovatelských odvětví. Tyto vazby diktují nezbytnost spolupráce široké škály podnikatelských subjektů a proto je členství v ČAPLH otevřeno všem, kteří si tyto skutečnosti uvědomují a jsou ochotni aktivně podporovat naše společné zájmy. ČAPLH se podílí na úsilí zvyšovat užitné hodnoty dřeva a výrobků z něj, neboť jen tento postup zabezpečí dostatek zdrojů nutných pro další rozvoj českých lesů, ale i dřevozpracujícího průmyslu.

V současné době se ČAPLH orientuje zejména na prosazování oprávněných zájmů středních a menších firem lesnicko dřevařského sektoru. Trvale spolupracuje se všemi zúčastněnými na udržení a kultivaci podnikatelského prostředí v oboru, formování, průběžném hodnocení a konstruktivní oponentuře všech významných dokumentů dotýkajících se českého lesnictví. V této souvislosti trvale monitoruje zadávání veřejných lesnických zakázek a nabízí spolupráci pro vytváření maximálního počtu otevřených soutěžních příležitostí pro všechny podnikatelské subjekty. Současně zdůrazňuje úlohu lesního hospodářství v oblasti podpory venkova a regionální zaměstnanosti.

ČAPLH je zakládající členkou PEFC Česká republika a její zástupce je předsedou komory zpracovatelů dřeva a prvním místopředsedou PEFC ČR. Dále se ČAPLH podílí na činnosti Sektorové rady pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, Oborové skupiny Lesní hospodářství a dalších profesních organizací. V rámci České asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství (ČAZLH) se spolupodílí na vyjednávání o kolektivní smlouvě vyššího stupně v oblasti lesního hospodářství. V úzkém kontaktu je ČAPLH i se sektorem stavebnictví prostřednictvím členství ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice (SPS).

Copyright © 2024    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín