ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Česká lesnická společnost

Česká lesnická společnost, z. s. (dále jen ČLS) je dobrovolná, nepolitická, stavovská společenská organizace, sdružující fyzické i právnické osoby, jejichž profesní činnost souvisí nebo souvisela s lesem, s lesním hospodářstvím, s lesnickým školstvím, výzkumem a vzděláváním, s dřevařstvím a ochranou přírody a krajiny. ČLS byla ustavena valnou hromadou 23. 2. 1990. Ve své činnosti navazuje na více než 150 letou tradici lesnických společenských organizací na území dnešní České republiky, kde také v současnosti působí. Jejím sídlem je Praha.

Hlavní činností spolku ČLS je zajišťovat růst odborné úrovně a vzdělávání svých členů a dalších zájemců, věnovat se vývoji v lesnictví, v lesnickém výzkumu, věnovat se práci s mládeží zejména formou lesní pedagogiky, věnovat se ochraně přírody a krajiny na území České republiky, vyjadřovat se k základním otázkám v oblasti lesního hospodářství, dřevařství, ochrany kulturní krajiny a ochrany přírody.

V souvislosti s tím bude :

 • usilovat v celé šíři své činnosti o ochranu přírodního prostředí a krajiny, pečovat o lesní bohatství, ochraňovat je a přispívat k jejich systematickému rozvoji,
 • vytvářet podmínky pro růst odborné úrovně pracovníků v lesním hospodářství, dřevařství, ochraně přírody a odvětví s tím souvisejících,
 • v oblasti lesnické politiky přispívat k jejímu usměrňování v duchu potřeb lesa, ochrany přírody a krajiny, vytvářet prostor pro otevřenou odbornou diskusi ke všem aktuálním otázkám,
 • provádět v souladu se svým posláním vydavatelskou a publikační činnost,
 • spolupracovat se stavovskými a profesními organizacemi v ČR i v zahraničí, ústředními orgány, výzkumnými ústavy, školami a státní správou, které se zabývají související problematikou,
 • širokou veřejnost seznamovat s důležitostí a významem lesa, ochrany přírody a krajiny, se záměry hospodaření v lese, popularizovat výsledky lesnického výzkumu, podílet se na jejich využití a zavádění do praxe,
 • pořádat odborné akce, semináře, přednášky, odborné jazykové kurzy a exkurze, včetně lektorské činnosti, podporovat, organizovat a zajišťovat činnost v oblasti vzdělávání a výchovy mládeže,
 • podporovat vědu a výzkum týkající se lesů a jeho přírodního prostředí, lesnictví a lesního hospodářství,
 • organizovat, popřípadě zajišťovat poradenskou činnost,
 • organizovat tematické zájezdy, reciproční výměny a studijní cesty do zahraničí,
 • účastnit se řešení významných úkolů v lesním hospodářství, v dřevařství, ochraně přírody a krajiny a v územním plánování,
 • vlastnit, nabývat a provozovat nezbytné nemovitosti.

 

http://www.cesles.cz/

 

Copyright © 2024    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín