ČESKÁ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Česká lesnická společnost

Odborné akce České lesnické společnosti

   

 14.09.2021 9:00 -13:30 - RZ Olšina - Les a voda v době klimatické změny

Seminář je zaměřen na význam hydrické a vodohospodářské funkce lesů v kontextu probíhající klimatické změny.  S ohledem na význam lesů pro retenci vody v krajině bude diskutována role druhové skladby, způsobu hospodaření v lesích a dalších opatření posilujících vodohospodářskou funkci lesů a celé krajiny. Pozornost bude také zaměřena na vyhodnocení nedávné periody sucha s ohledem na dlouhodobý trend a také na to, jak současné sucho ovlivňuje lesní porosty i vitalitu jednotlivých dřevin. Představena bude i metodika ekonomického hodnocení hydrické funkce lesa.

 

22.09.2021 9:00 -15:00 - Zámeček Černý důl - Voda v krajině

Odborný seminář s terénní pochůzkou je koncipován z několika témat zaměřených na vodu v krajině. Zahrnuje problematiku od revitalizace vodních poměrů až po vývoj jedinečných podmáčených a rašelinných porostů v Krkonoších se zaměřením na danou lokalitu. Zájmová oblast Lučiny je významná díky četným mokřadům. Z hydrobiologického hlediska jde o unikátní část Krkonoš. Další zajímavostí je, že zde byl po roce 1900 postaven unikátní vodovod pro obec Lánov. Dosud se jeho část dochovala. Lovecká chata, ve které se tato odborná akce uskuteční, byla postaven již roku 1936. Původní majitel Walter Riedel z Polubného nechal dle projektu A. R. Grünera postavit tuto stylovou roubenou loveckou boudu, která se nachází v nadmořské výšce více než tisíc metrů.

 

23.09.2021 9:00 -14:00 - Arcibiskupství olomoucké, Biskupské náměstí 2 - Současný stav a perspektivy lesnické legislativy

Seminář bude zaměřen na zhodnocení současného stavu lesnické legislativy v České republice (resp. legislativních předpisů, které mají vliv na hospodaření v lesích) z různých úhlů pohledu. Bude také provedeno porovnání české lesnické legislativy s právní úpravou v okolních zemích, zejména s ohledem na míru regulace, podrobnost, přehlednost apod. Nebudou chybět ani příspěvky zaměřené na to, jaké změny by v budoucnu měly (mohly) v této oblasti nastat, a to z pohledu státní správy, velkého soukromého vlastníka lesů i z pohledu správce státního lesního majetku.

 

30.09.2021 9:00 -15:30 - Kino Máj Doksy - Hospodářská úprava lesů s využitím kontrolních metod

Zatímco v jiných zemích jsou kontrolní metody HÚL základním a nejrozšířenějším nástrojem pro lesnické plánování, v České republice jsme desítky let využívali časovou úpravu spojenou s modelem lesa věkových tříd. V průběhu posledních třiceti let se řada majetků vydala cestou nepasečného hospodaření a tedy práce s postupně stále více druhově i prostorově diverzifikovanými porosty. Správci si začali uvědomovat, že LHP jim v průběhu času přestává poskytovat relevantní data, přičemž panuje obecná shoda praktiků, že po dvaceti letech nepasečného hospodaření s užitím výběrných principů ztrácí LHP vyhotovený časovou úpravou hodnotu nástroje vlastníka lesa, který by mu umožňoval odpovědně plánovat lesnickou činnost. Ostatně limity přesnosti dat ze souhrnných LHP ukázaly výsledky NIL, provedené jak jinak než kontrolní metodou. Rozdíly v zásadních ukazatelích na úrovni státu překvapily snad všechny v našem oboru. Máme-li navíc v kontextu probíhající klimatické změny vytvářet druhově a hlavně prostorově rozrůzněné porosty nemůžeme se v žádném případě bez kontrolních metod obejít. Bude to znamenat zásadní změnu legislativy i dosavadní praxe, neboť vše, zákonem o lesích počínaje, je postaveno na věku jako klíčové proměnné.

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním a připravovaným posunem v legislativě i s praktickým užitím kontrolních metod v hospodářských lesích v ČR. Současná legislativní situace neumožňuje jejich plnohodnotné využití, proto bude předmětem ukázek kompromisní LHP, splňující současná kritéria legislativy a zároveň vytvořený na základě dat ze statistické provozní inventarizace, jakožto jedné z kontrolních metod HÚL. Užití LHP tohoto v praxi budou moci účastníci semináře shlédnout při odpolední exkurzi, která naváže na dopolední blok přednášek.

 

05.10.2021 9:00 -14:15 - LS LČR Nasavrky - Vliv kalamit na obnovu lesa a hospodaření v lesích s pestrou druhovou skladbou

Náplní venkovní pochůzky je na praktických ukázkách předvést, jak probíhající kůrovcová kalamita ovlivňuje obnovu lesa v oblasti, kde byl už dříve dlouhodobě uplatňován přechod k pestřejší druhové a prostorové skladbě porostů, často s využitím podrostního hospodaření a s vnášením vyššího podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Tento pozitivní trend by měl zůstal zachován i přes omezení, daná zpracováním kalamity. Exkurze je směřována do oblasti Železných hor, kde hospodaří státní podnik Lesy České republiky, s. p. – Lesní správa Nasavrky. 

 

Rezervujte si v kalendáři:

Lesnické podvečery se pořádají v Praze, každý druhý čtvrtek v měsíci. Vstup na podvečery jsou pro širokou veřejnost a zdarma.

Podrobný program Lesnických podvečerů ke shlédnutí zde.

 

Podrobné informace o těchto a dalších akcích ČLS a přihlašování najdete zde.

 


Další informace najdete na http://www.cesles.cz/

 

Copyright © 2021    Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství   |   Webdesign ekART, Vsetín